border=0

Ferifikaasje

- истинный, facio - делаю) - логико-методологическая процедура установления истинности научной гипотезы(равно как и одиночного, конкретно-научного утверждения) на основании их соответствия эмпирическим данным ( прямая или непосредственная верификация ) или теоретическим положениям, соответствующие эмпирическим данным ( косвенная верификация ). Ferifikaasje (letter fan Verificatia - befestiging, latus Verus - wier, faksio - dwaan) - in logyske-metodologyske proseduere foar it ynstellen fan 'e wierheid fan in wittenskiplike hypoteze (lykas in ien, beton-wittenskiplike útspraak) basearre op har konsistinsje mei empiryske data ( direkte of direkte ferifikaasje ) of teoretyske oerwittings oerienkomme mei empiryske gegevens ( yndirekte ferifikaasje ).

Binnen it ramt fan logysk positivisme is it prinsipe fan ferifikaasje begrepen yn in kritysk opfallende manier om wittenskiplike ferklearrings te hifkjen dy't beskôge wurde as "protokollannooglikheden" as fêstigings fan direkte ûnderfiningsdata: ferklearrings dy't bûten it gebiet fan "protokolse sinnen" wurde behannele as as net ferifiearre, yn hokker gefal it prinsipe falsifikaasje.

Sjoch ek:

Moral

Theosjaasje

Elite teory

Reasoning

Kriterium fan 'e wierheid

Gean nei Tafel Ynhâld: Filosofy

2019 @ bibinar.info