border=0

Notysje fan identiteit

Binnen it ramt fan sosjologyske kennis wurdt in minske primêr beskôge as karakteristyk fan 'e sosjale komponint fan in persoan, syn net-natuerlike essinsje, dat is, as gefolch fan sosjale ynteraksjes en relaasjes. Yn 'e sosjology wurdt in persoan beskôge yn twa haadaspekten:
- as systemyske kwaliteit fan in yndividu, bepaald troch syn opnimmen yn sosjale relaasjes en manifestearre yn mienskiplike aktiviteiten en kommunikaasje;
- as ûnderwerp fan maatskiplike relaasjes en bewuste aktiviteit.

Foar de súksesfol formaasje fan in persoanlikheid is it needsaaklik om twa yntersteande faktueren te hawwen:
- de oanwêzigens fan biologyske, genetisch definieare foarskriften (de saneamde "sûnens"), dy't in biologyske basis biedt;
- de oanwêzigens fan 'e maatskiplike omjouwing, it universum fan' e minsklike kultuer.

It is fanselssprekkend dat yn 'e ramt fan dit hantlieding noch gjin mooglikheid noch de needsaak is om alle besteande begrippen of teoryen fan' e yndividuele heulendeis te presintearjen, benammen om't dizze útjefte de primêre foaroardering fan psychology as wittenskip fan persoanlikheid is. Men kin allinich sizze dat yn 'e sosjology sels in spesifike oanpak foar it begripen fan it begryp persoanlikheid ûntwikkele is, basearre op it feit dat de wittenskip dy't in maatskippij beskôget as in persoan yn haadsaak as ûnderwerp en objekt fan sosjale ynteraksjes, basearre op it ynkling fan persoanlikheid yn it systeem fan sosjale relaasjes. De sosjologyske analyze fan 'e persoanlikheid is rjochte op it witten fan syn ynteraksje mei maatskippij, de meganismen fan sosjalisaasje - belutsenens yn in maatskiplik gehiel mei simultane autonisaasje.
De meast wichtige sosjologyske en sosio-psychologyske doctrines oer de persoanlikheid binne de rol spielende ûntwerp fan 'e persoanlikheid , ûntwikkele troch C. Cooley en J. Mead, en it begryp sosjale gedrach (gedrachens), de oprjochters dêr't B. Skinner en J. Homans binne. Neffens it rolkonceptus wurdt in persoan ien yn it proses fan sosjale kommunikaasje trochwege de taalomjouwing en de útwikseling fan symboalen. Binnen it ramt fan it gedrachsbegryp wurdt in persoan beskôge as aggregaat of systeem fan minsklike reaksjes op 'e omkriten dêr't it bestiet.

Sjoch ek:

Koncept fan yndividualiteit

Subsydzje sosjology as wittenskip

Wat is kultuer

Histoaryske rjochting yn sosjology

Koncept fan yndividu

Gean werom nei Tafel Ynhâld: Sosjology

2019 @ bibinar.info